Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

擠壓乳頭示範不良含乳與正確含乳的差異


當寶寶只有含住乳頭,他會得到很少的奶水。

當寶寶含住該含的地方,奶水會快速地流出。

 
 
Subscribe to our Newsletter
 
 
 
   
Web Design & Hosting by NTech